Walaloo jaalalaa pdf

Walaloo jaalalaa pdf

Qindoominni miidhagina afoolaa walaloo afoolaa uummuuf jechoota filachuun, yeedaloo itti baasuun haala hawwataa ta’een dhiyeessuudha. Fakkeenyaaf, mammaksi, hiibboon, geerarsiifi kanneen biroos jechoota miidhagoofi bifa walalootiin waan ta’eef hin dagataman 1.3.5 Lufummaa (Transmition) Afoolli har’a jiru kaleessarraa qaxxaamuree as ga’e. Dec 03, 2017 · Walaloo Jaalala Dhugaa by Sabboontuu Sabaa Oromia online ... Walaloo Dhiiraafi Shamarran biyya arabaa. # ... Ibraahim Laajjo 156,988 views. 6:13. Oromo music new sirba jaalalaa bareda subsucribe ... jechoota jaalala afaan oromootiin. afaan oromoo akkuma afaanota biroo jechoota lamarraa uumuurrattis hanqinni ni mul’ata. fakkeenyaaf mudhii lafaa jechuurra sarwala jennee moggaafne. ‘sarwalli’ jechoota sadii ‘sarara, walakkaa, lafaa’ jedhamanirraa hundaa’e. tekinoolojii baradhaa, tekinoolojii barachuu barbaadduu, tekinoolojii afaan oromoo jaalattuu? koottaa walwajjiin barree wal ... ***** BAGA HIN ARGIIN ***** -Walaloo Galaanaa Dheeressaa Irraa Wallee Haaraa Sabboonticha Artist Bashannanaa Haayiluun – Bitootessa 13, 2015 Oromo Dialogue Forum Transforms into Oromo Democratic Front, Declares Itself a New Oromo Political Movement

Sep 30, 2013 · Abraham Tesfaye Gudina 30 oct. 2013; Johannesburg – South Africa!... (Adaraa keessan erga dubbistaniitiin booda, hiruun/share gochuun hiriyoota keessaniitiin ga’uu hin dagatinaa) Deggertoota Guddinaafi Dagaagina Hog-barruu Oromoo, Maamiltoota kitaabilee koofi Dinqisiifattoota koo maraaf. Waliigalan alaa galan. Kan akka fardaa nyaatu gaafa akka namaatti nyaate du'a. Garaacha dheedhii, garaatti beeki. Midhaan warra raatuu, bona bona nyaatu.

Xalayaa jaalalaa koo pdf. Kaniin Walaloo Jaalalaa fi xalayaa jaalalaalove poems and amazing love letters, Nekemt ... Ebsa + Kebene Jaalala Dhugaa Qabnu Jaalalaa fi jaalallee dhugaa Kan.... 2019 Xalayaan kun Obbo Baqqalaa Garbaa yeroo mana hidhaa jiran kan ... mondanicollection.com Dec 03, 2017 · Walaloo Jaalala Dhugaa by Sabboontuu Sabaa Oromia online ... Walaloo Dhiiraafi Shamarran biyya arabaa. # ... Ibraahim Laajjo 156,988 views. 6:13. Oromo music new sirba jaalalaa bareda subsucribe ...

Siifan yaasoo kabbabaa 2013 4 Yaadannoo Enyun yaadadha isaan malee, warra nuuf jecha of wareegan,Isaan- lubbuun takkaa addunyaa kanatti dhufte yoo darbite lamuu akka Ulfina dubartoota, warra, ijoollee, warra hin dhalanne, hiyyeeyyii, warra qaamaan gidiramanii fi keessummootaaf kennamuu qabu irrattis Inni akka Sunaamiitti addunyaa waliin gaheera. Shakkii tokko malee Inni sagalee jaalala Waaqa jaalalaa biraa dhala namaa isa Inni karaa hundaan fayyisuu fi eebbisuu fedhuuf dhufedha. Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne - Xalayaa Jaalalaa. Obboleettii haadha mana kootii ulfeesse. Alamuddiin malamaltummaan mootummaa Saudi Arabiyaatin hidhame [Oduu Amma Nu Ga'e] Obbo. Baqqalaa Garbaa Wabiidhan Gadii Lakkifamuufi! Oduu Amma Nu Ga'e: Abbaa Duulaa Gammadaa Fedhiisaatiin Aangoo Gadii Lakkisee Walaloo gabaaba asii gadii kanaa hayyuu,beeka,aalimaa keenya guddaa Sheekh Abubakar Usaman Odaa(‪#‎Shek_Bakrii_Saphaloo‬) tu gaafa lubbuun jiru barreese. Mee dubbisaa ittiin yaadadhaa. Hayyuu keenyaaf rahmata kadhadhaa. … Read More » Walaloo Afaan Oromoo Wednesday, February 20, 2013 "Anaa Jejeeqxanii" Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Kann natti dhaga'amee fulduraan ibsadhee

Raajii Jaalalaa Zelealem Aberra Tesfa tiin Luucaan gaaddisashee cululuqaan gannaa Jaalalli irraa caamee, kan gubee xooxarse ergaramni bonaa Aggachuu dhadabee roorroo aduu banbanaa Akka waan afanii, dirrashee isa qoore Akka waan qaqanii qaamashee isa aare Akka waan moogayee maddii isa shuntuur Walaloo jaalalaa, Jimma. 11K likes. Jaalalli Mootii Gammachuu Hundumaati! Jump to. Sections of this page. Accessibility Help. Press alt + / to open this menu. Facebook.

Xalayaa Jaalalaa-የፍቅር ደብዳቤ-lover letter, Igri Mekel, Eritrea. 76K likes. xalayaa jaalala yoo qabatan karaa 'inbox' koo ergaa. PAGE KOO LIKE NAAF GODHA. bayyeen isin jalladha. Isaan dubartiitis of keessumaa qabaa Yoo natti mufattanis na ofkalchaa adaraa Manguddoo dubaraa Funaantuu dawaadhaa Ogeetti lubbuu dhaa Naannoo isaan jiraatan Jireenyi hunduu dansaadhaa Himameetuu hin dhumuu Seenaan Manguddootaa Namoota waldhaban isintu araarsaa (2X) Anillee goolabee walaloo koo kanaa Kabaja manguddoo hin dagatinaa Maxxansaan ... Oromo Literature and Culture. Kan tokko tuffate tokko manaan bulfate Warraan buluuf sareen somba nyaattee bulti Saree deemsa hammaattu marratu duubaa qalata Akka sooressi haasawu hiyyeessi maalala Barri ni darba taajjabbiin hin darbuKaraa an jaalaadhu na arii’atan jedhe waraabessi Haak jedhanii waa tufan , mammaakaa waa himanAadaafi aduun ni dhokatan malee hin badanBareedinni gurraachaafi ... Walaloo jaalalaa, Jimma. 11K likes. Jaalalli Mootii Gammachuu Hundumaati! Jump to. Sections of this page. Accessibility Help. Press alt + / to open this menu. Facebook. Walaloo jaalalaa, Jimma. 11K likes. Jaalalli Mootii Gammachuu Hundumaati! Jump to. Sections of this page. Accessibility Help. Press alt + / to open this menu. Facebook. Oct 21, 2011 · Yennaa Na jaalattu Bariin bareedaadha, duukkana hin sodaadhu Aduun waan na gubdu, qoraattiin nan miidhuu Guufadhee kufullee seeqaatan ol ka'aa Yennaa na jaalattu cimaa namaan ta'aa Yennaa na jaalattu. Jul 26, 2018 · Walaloo Jaalalaa. Maaliin si fakkeessuu. Attamiin si ibsuu. Eenyuun si fakkeessuu. Midhaayaan moo hadhaani. Dammaan moo aannani. Heexoon moo summiini. Biftikeehoo maali.

Dec 08, 2016 · Offline dubbisufDownload PDFPrintImaana Ibsituu jireenyaa Buustu nageenyaa Utubaa jabeenyaa Ni balleessaa diinummaa Walitti hiidhaa obbolummaa Ni fidaa tokkummaa Ni qaraa sammuu doomaa Hin jiru mi’aan akka imaana(x2) Dukkana cillimi keessaa nama baasaa Gara ifaatti ol nama kaasaa Milkaa’innaf gammachuu gonfachisaa Kan isa dhabee hoonga’ee Kan isa argate najaa ba’ee Bilisummaa dhugaa ... Luuqaas Abbaa Seenaa: Hojii Ergamootaa. BOB UTLEY. Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO’ANNOO WALITTI FUFIINSAA. KAKUU HAARAA, Jildii 3B. BIBLE LESSON INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS. 1998. Kan irra deeb’ee ilaalme 2008

Eega wal jaalalaa, Takkaa itti buunee, Duuba ilaalcha tuffii, Arra eessaa fidnee? Mirga haawa qabdu, Maa irraa mulqinee? Cinaa qaama keenyaa, Maaliif cunqursinee. Qondaallee tahanii, Lafaa olin baanee, Akka cabbiidhaatti, Samii gadin roobnee, Qumbursa tahanii, Gujufarraan baanee, Akka beeyladaatti, Gabaarraan bitannee, Bineensa tahanii, Gaaraa ... Jaalala moora Unversity fi Walaloo fi Xalayaa jaalala ( Oct 10, 2017 ) Jaalala mi'ooftuu Drama Amaasiloo keessaa fudhatame

Engagement Gift for Son ♥ Wood Sign | Quote Block SIZE: 7 1/2 Tall x 5 Wide x 3/4 Thick A full description of this item is listed below. This is a paper image with text, adhered to the wood block. Qindoominni miidhagina afoolaa walaloo afoolaa uummuuf jechoota filachuun, yeedaloo itti baasuun haala hawwataa ta’een dhiyeessuudha. Fakkeenyaaf, mammaksi, hiibboon, geerarsiifi kanneen biroos jechoota miidhagoofi bifa walalootiin waan ta’eef hin dagataman 1.3.5 Lufummaa (Transmition) Afoolli har’a jiru kaleessarraa qaxxaamuree as ga’e.

Oct 28, 2013 · haasawaa jaalalaa si waliin dhandhamee eegaa akka tasaa mana bira geessee “chaawoo”naan jechuu kee gurri koo dhageessee humni koo na buutee na’ee of wallaalee ija jaalalaatiin si duukaa ilaalee yeroon si gaafadhu guyyaa wal agarru ati naan hin jettu harra yookaan boru maqaa adda ta’e kamiin si moggaasu jecha filatama kamiin si badhaasu ...

Warning: chmod() has been disabled for security reasons in /data/home/qyu7014470001/htdocs/xjnjrv/yao9hcdcoy.php on line 8 Oct 28, 2013 · haasawaa jaalalaa si waliin dhandhamee eegaa akka tasaa mana bira geessee “chaawoo”naan jechuu kee gurri koo dhageessee humni koo na buutee na’ee of wallaalee ija jaalalaatiin si duukaa ilaalee yeroon si gaafadhu guyyaa wal agarru ati naan hin jettu harra yookaan boru maqaa adda ta’e kamiin si moggaasu jecha filatama kamiin si badhaasu ... Akkuma namni xalayaa jaalalaa dubbisutti sagaleen Waaqayyoos dubbifamuu qaba. C. Kitaaba H.H Rowleey, The Relvance of Bible ful. 19 jedhu keessati moo "Hubannoon beekumsaa hayyoomaa kitaaba Qulqulluu hangamu guutuu, hunda qabatee hin jiru. Hubanno guutuuf barbaachisaa waan ta'eef hubannoo akkanaa gad buusuuf miti.

Apr 24, 1984 · Curriculum Vitae of Mr. Beekan Guluma Erana 1 Curriculum Vitae Personal information First name/ Surname Beekan Guluma Erana Address Ambo University, College of Social Science & Humanities, Afan Oromo & Literature Department. P.O.Box 19, West Shoa, Ambo, Ethiopia. Telephone(s) Mobile +25111236 49 67 +2510911074437 Fax +251 011236 22 37